ﺑﺎرش ﺑﺮف درﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎلی کشور ـ ﺑﺎرش ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق وﺷﺮق محدود می شود

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﺧﺮﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﻫﻮاﺷﻨﺎسی، طی دو روز آﻳﻨﺪه، ﺑﺎ ﻋﺒﻮر اﻣﻮاج ﻛﻢ داﻣﻨﻪ ﺗﺮاز ﻣﻴﺎنی ﺟﻮ و ﻫﻤﺮاهی آن ﺑﺎ ﻧﻔﻮذ ﻫﻮای ﺳﺮد ﺷﻤﺎلی ﺑﺮ روی درﻳﺎی ﺧﺰر و ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎلی ﻛﺸﻮر، در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺿﻤﻦ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎ، اﻓﺰاﻳﺶ اﺑﺮ، رﮔﺒﺎر ﺑﺎران در ﭘﺎره ای ﻧﻘﺎط ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ رﻋﺪ و ﺑﺮق و وزش ﺑﺎد ﭘﻴﺶ بینی می ﺷﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت در ﻧﻘﺎط ﻛﻮﻫﺴﺘﺎنی ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎلی ﻛﺸﻮر، ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺎرش ﺑﺮف ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﺑﻮد. در روز ﭼﻬﺎرﺷﻨﺒﻪ، ﺿﻤﻦ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ در ﻧﻴﻤﻪ ﺷﻤﺎلی، ﺑﺎرش ﻫﺎ ﻣﺤﺪود ﺑﻪ ﺷﻤﺎل ﺷﺮق و ﺷﺮق ﻛﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ طی دو روز آﻳﻨﺪه وزش ﺑﺎد ﺷﺪﻳﺪ در ﺟﻨﻮب، ﺟﻨﻮب ﻏﺮب، ﺷﻤﺎل ﺷﺮق، ﺷﺮق و ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﻛﺸﻮر رخ ﺧﻮاﻫﺪ داد و ﺧﻠﻴﺞ ﻓﺎرس و ﺗﻨﮕﻪ ﻫﺮﻣﺰ ﻧﻴﺰ ﻣﻮاج ﭘﻴﺶ بینی می ﺷﻮد.

کد خبر: 75495