به چه نوع رانندگي ای، رانندگي با ظرافت مي گويند؟

رانندگي با ظرافت يعني سرعت خودرو متناسب با جاده باشد. البته اين به آن معني نيست كه آهسته برانيم بلكه منظور اين است ضمن پرهيز از سرعت زياد از سرعت كم نيز پرهيز شود زيرا برخي از تصادفات بر اثر سرعت نامتناسب با جاده و شرايط جاده اي به وقوع مي پيوندد و براي اين كار ظرافت در رانندگي لازم است.

 

* رانندگي با ظرافت يعني سرعت خودرو متناسب با جاده باشد. البته اين به آن معني نيست كه آهسته برانيم بلكه منظور اين است ضمن پرهيز از سرعت زياد از سرعت كم نيز پرهيز شود زيرا برخي از تصادفات بر اثر سرعت نامتناسب با جاده و شرايط جاده اي به وقوع مي پيوندد و براي اين كار ظرافت در رانندگي لازم است.

* ظرافت در رانندگي يعني، از حركت هاي ناگهاني در رانندگي پرهيز شود به طوري كه ضمن تامين سلامت و ايمني راننده و سرنشينان، سعي شود رانندگان ديگر نيز غافلگير نشوند و به تصادف، خطا و مشكل نيافتند؛ يعني يك راننده فقط ماشين خود را نراند بلكه به رانندگان ديگر نيز كمك كند.

* پرهيز از شتاب و سرعت ناگهاني از ديگر موارد مورد تاكيد در رانندگي ظريف است؛ به اين معني كه هنگام رانندگي شتاب ناگهاني ايجاد نشود و اين نياز به ظرافت دارد. اين شتاب زياد و سرعت گرفتن به دفعات، باعث افزايش مصرف سوخت، افزايش استهلاك اتومبيل و آسيب رسيدن به محيط زيست مي شود زيرا در حركت با شتاب، آلاينده هاي زيادي توليد مي شود؛ بنابراين اين مساله نيز نياز به يك رانندگي با ظرافت دارد.

* حركت بين خطوط، عدم گذشتن از خطوط ممتد و حفظ فاصله مناسب با اتومبيل جلويي از ديگر موارد مورد تاكيد در رانندگي ظريف است. در رانندگي با ظرافت بايد از ايجاد وحشت و ترس در رانندگان ديگر، سرنشينان و عابراني كه از جاده ها عبور مي كنند، جلوگيري شود؛ يعني نه تنها بايد از وقوع تصادفات جلوگيري شود بلكه بايد از ايجاد استرس، ترس و نگراني در ساير افراد نيز جلوگيري كنيم.

* در رانندگي با ظرافت بايد طوري رانندگي شود كه حتي اگر در شرايطي حق تقدم با ماست از حق تقدم خود بگذريم و به راننده اي كه در معرض خطر و تصادف قرار دارد، كمك كنيم تا در مسير قرا گيرد.

* نه تنها عابر پیاده را مقدم بدانیم بلکه مراقب باشیم از نحوه رانندگی ما دچار ترس، استرس و وحشت نشود.